Rekrutacja

1. Rekrutacja będzie otwarta i odbędzie się zgodnie z zasadą poszanowania równych szans, w okresie 01.07.2020 – 30.10.2021 r.
2. Formą zgłoszenia będą dokumenty aplikacyjne tj.

 • podpisany regulamin rekrutacji
 • formularz zgłoszeniowy ( załącznik nr 1),
 • oświadczenie o niekorzystaniu z tego samego typu wsparcia w innych projektach współfinansowanych przez UE w ramach EFS (załącznik nr 2)
 • oświadczenie o spełnianiu statusu grupy docelowej projektu (załącznik nr 3)
 • oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 4)

Dodatkowo jeśli dotyczy:

 • oświadczenie o statusie  na rynku pracy  w przypadku osób biernych zawodowo oraz bezrobotnych niezarejestrowanych w ewidencji urzędów pracy (załącznik nr 3a),
 • zaświadczenie z urzędu pracy o statusie osoby bezrobotnej zarejestrowanej w urzędzie pracy - w przypadku osób bezrobotnych zarejestrowanych
 • zaświadczenie o zatrudnieniu – w przypadku osób zatrudnionych
 • zaświadczenie o nauce – w przypadku osób uczących się.
 • ksero orzeczenia o niepełnosprawności  (w rozumieniu  ustawy z dnia 27.08.1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub xero orzeczenia lub innego dokumentu o którym mowa w ustawie z dnia 19.08.1994r. o ochronie zdrowia psychicznego) oraz wypełniona ankieta  na temat  potrzeb – tylko dla osób z niepełnosprawnościami
 • wypełniona ankieta odnośnie specjalnych potrzeb - tylko dla osób z niepełnosprawnościami)

Dokumenty aplikacyjne można składać osobiście lub drogą pocztową  na adres: Consultor Sp. z o.o., ul. Sandomierska 89, 25-318 Kielce przez cały okres rekrutacji. Wnioskodawca będzie na bieżąco weryfikował poprawność dokumentów oraz kwalifikowalność kandydatów.

3. Wszyscy kandydaci muszą spełniać kryteria formalne:

 • miejsce zamieszkania, pracy lub nauki na terenie jednego z miast: Sandomierz, Staszów, Jędrzejów, Końskie, Busko-Zdrój
 • wiek powyżej 18 roku życia (do projektu kwalifikować się będą wyłącznie osoby, które w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie ukończyły 18 rok życia. Wiek uczestników określany jest na podstawie daty urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie)

 4. Kandydaci w pierwszej kolejności będą wyłaniani według kryteriów:

 • osoby po  50 roku życia – 20 pkt  
 • osoby z niskimi kwalifikacjami max. ISCED 2 – 20 pkt
 • osoby z niepełnosprawnościami – 10 pkt.

Na podstawie sumy punktów zostanie stworzona ostateczna liczba Uczestników projektu - uwzględniająca podział na płeć.
100% potwierdzonych Uczestników zostanie poinformowana o wynikach rekrutacyjnych i w przypadku rezygnacji Uczestnika z projektu, do projektu ma możliwość przystąpić pierwsza osoby z listy rezerwowej.

Komplet dokumentów rekrutacyjknych do pobrania

 

Script logo