Uczestnicy

Grupę docelową stanowi: 216 osób (120 kobiet, 96 mężczyzn) w wieku 18 lat i więcej zainteresowane z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kompetencji lub kwalifikacji zawodowych.
Wsparcie kierowane jest do osób niezależnie od ich sytuacji społeczno-zawodowej (zarówno do osób pozostających bez zatrudnienia, jak również pracujących) z miast : Staszów, Jędrzejów, Końskie, Sandomierz, Busko Zdrój
w tym:
- Minimum 20% grupy docelowej projektu stanowią osoby z niepełnosprawnościami
- Minimum 50% uczestników projektu stanowią osoby należące do co najmniej jednej z poniższych grup:
− osoby w 50+ *
− osoby z niskimi kwalifikacjami (do poziomu ISCED2)**
Projekt  jest skierowany do grup docelowych obszaru miast średnich (Staszów, Jędrzejów, Końskie, Sandomierz, Busko-Zdrój) tracących funkcje społeczno-gospodarcze, które w przypadku osób fizycznych – uczą się, pracują lub zamieszkują w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego na ww. obszarach

*Osoby po 50 roku życia, to te, które w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie ukończyły 50 lat. Wiek uczestników określany jest na podstawie daty urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie.
**osoby o niskich kwalifikacjach to osoby posiadające wykształcenie na poziomie do ISCED 2  
Biorąc pod uwagę polski system klasyfikacji ISCED 1997 do kategorii osób o niskich kwalifikacjach należy zaliczać osoby, które zakończyły edukację na poziomie 1, 2. Poziomy przedstawiają się następująco:
poziom 1: Szkoła podstawowa,
poziom 2A: Gimnazjum,
poziom 3A: Liceum ogólnokształcące, Liceum profilowane; Technikum, poziom 3B: Uzupełniające liceum ogólnokształcące, Technikum uzupełniające, poziom 3C: Zasadnicza szkoła zawodowa.

Osobą niskowykwalifikowaną będzie każda osoba posiadająca wykształcenie podstawowe lub gimnazjalne.
Osoba przystępująca powinna wykazać najwyższy ukończony poziom ISCED.

 

Script logo