O projekcie

Projekt „Wykwalifikowane Świętokrzyskie!”  realizowany jest przez firmę Consultor Sp. z o.o. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś 8 Rozwój edukacji
i aktywne społeczeństwo, Działanie 8.5 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego, Poddziałanie 8.5.3 Edukacja formalna i pozaformalna osób dorosłych. Wsparcie realizowane jest
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji projektu : 01.06.2020r. - 31.03.2022r.

Celem projektu jest: Wzmocnienie i rozwój kompetencji i/lub kwalifikacji zawodowych 228 osób (123 kobiet i 105 mężczyzn) w wieku 18 lat i więcej (w tym 108 osób w wieku 50+ lub o niskich kwalifikacjach, 44 osoby z niepełnosprawnościami) z miast: Staszów, Jędrzejów, Końskie, Sandomierz, Busko-Zdrój poprzez udział w kursach, co przyczyni się do poprawy ich sytuacji zawodowej i konkurencyjności na rynku pracy w terminie :
01.06.2020r. - 31.03.2022r.

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.

Dofinansowanie projektu z UE: 626 369, 25 PLN
www.mapadotacji.gov.pl

 

Script logo